ارتباط با ما

      تماس با دفتر مدیریت منطقه:

36233045

تماس با روابط عمومی منطقه:

36246661

a.poorm@niopdc.ir

شماره سامانه پیام گیر

36281717

تماس با مرکز تلفن منطقه:

36283500-36246662

سامانه پیام کوتاه 3000101006 

نشانی: یزد-خیابان آیت الله کاشانی

   کد پستی: 8916784395

                                                                              روابط عمومی منطقه یزد